Algemene voorwaarden

Definities

Artikel 1 Fit en Vitaal Voerendaal

Gevestigd te Voerendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 89992784 handelend onder de naam Fit en Vitaal Voerendaal.

Artikel 2. Website

De website van Fit en Vitaal Voerendaal, is te raadplegen via www.fitenvitaalvoerendaal.nl, www.fitenvitaal.nu en alle bijbehorende subdomeinen.

Artikel 3. Klant

De natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Fit en Vitaal Voerendaal en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Artikel 4. Overeenkomst

Iedere afspraak of overeenkomst tussen Fit en Vitaal Voerendaal en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Artikel 5 Afmelding

Bij afmelding binnen 24 uur wordt de training in rekening gebracht, cq afgeschreven voor die week en kan deze niet meer ingehaald worden tenzij hier iets anders over wordt afgesproken.

Artikel 6. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Fit en Vitaal Voerendaal zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Duur lidmaatschap

U bent bekend met het feit dat u het lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de ingangsdatum overeenkomst. De overeenkomst voor 6 of 12 maanden dient te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur. Dit houdt in dat als uw abonnement bijvoorbeeld 1 september 2023 afloopt, u uw abonnement opzegt uiterlijk 31 juli , zodat het lidmaatschap op 1 september 2023 officieel beëindigd is. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd voortgezet. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van een 1 maand, zoals hierboven beschreven.

Artikel 8. Restitutie abonnementsgeld

Ik weet dat ik in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van abonnementsgeld.

Artikel 9. Ziekte / blessure

In geval van een langdurige blessure of letsel kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden, totdat u weer hersteld bent, de contractduur wordt dan met deze periode verlengd. Startdatum van deze tijdelijke stop is de datum van aanvraag bij Fit en Vitaal Voerendaal. Er kan dus niet met terugwerkende kracht een tijdelijke stop worden ingevoerd.

Artikel 10. Contra-indicaties

U bent bekend met de contra-indicaties voor het gebruik van EMS;

Het apparaat mag niet worden gebruikt of alleen na medische goedkeuring in het geval van:

 • Suikerziekte
 • Kanker
 • Koortsachtige ziektes
 • Acute bacteriële of virale processen
 • Bloedingen, ernstige bloedingen (hemofilie)
 • Epilepsie
 • Hart problematiek
 • Zwangerschap
 • Ernstige stoornissen in de bloedsomloop
 • Buikwand of liesbreuk
 • Tuberculose
 • Tumoraandoeningen
 • Gevorderde arteriosclerose, arteriële stoornissen in de bloedsomloop
 • Ernstige neurologische aandoeningen


Bij twijfel overlegt u te allen tijde met uw arts en geeft u belangrijke informatie die van belang kunnen zijn voor het trainen met EMS direct door aan Fit en Vitaal Voerendaal.

Artikel 11. Aansprakelijkheid 1

Fit en Vitaal Voerendaal kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige gezondheids- of lichamelijk problemen van welke aard dan ook.

Artikel 12. Aansprakelijkheid 2

Fit en Vitaal Voerendaal kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gegeven advies of het niet behalen van een gezondheid doel zoals afvallen. Verantwoording ligt hierin bij de klant zelf.

Artikel 13. Prijsaanpassingen

Fit en Vitaal Voerendaal is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijs aan te passen.

Artikel 14. Betaling abonnementsgeld

Het abonnementsgeld dient bij voorkeur door het lid via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan op maandbasis.

Artikel 15. Rechten

Rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap, zijn niet overdraagbaar.

Artikel 16. Contract

Het contract is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 17. Openingstijden

Fit en Vitaal Voerendaal is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

Artikel 18. Verlies persoonlijke eigendommen

Fit en Vitaal Voerendaal is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen, van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

Artikel 19. Gedragscode

Fit en Vitaal Voerendaal behoudt zich het recht voor wanneer leden zich misdragen, hen de toegang tot het gebouw te ontzeggen en het lidmaatschap van deze leden met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder teruggave van betaalde gelden. Indien er een overeenkomst is aangegaan dient resterende abonnement geld alsnog voldaan te worden.

Artikel 20. @home abonnement

Indien u een @home abonnement kiest geldt er een aanvullende huurovereenkomst.

Meer weten over wat Fit en Vitaal Voerendaal voor jou kan betekenen?

Neem contact op

Neem gerust contact op via één van onderstaande knoppen (mail, telefoon of whatsapp), of vul het formulier in, en ik beantwoord met alle plezier ál je vragen!